lördag 26 september 2015

Molnet - Förskolans förhållningssätt till digitala verktyg.

Tobias Gyllensvärd, Anna Stigsdotter och Karin Sönnerås samtalar kring förhållningssätt kring digitala verktyg i förskolan.

Sammanfattning av samtalet:
 • Det är viktigt att man ser till att det finns en digital plan i förskoleområdet, detta för att det ska bli en jämn nivå oavsett vilken avdelning som barnen börjat på.
 • Användningen av surfplattorna varierar, någon tycker att det kan dra uppmärksamheten från andra lekar så de har ett rum där surfplattorna ligger tillgängliga när det passar, andra har surfplattorna alltid tillgänglig oberoende av rum.
 • Att inte hamna i ett appträsk, att se till att de fokusapparna 4-5st som används just nu endast finns tillgängliga, det ska finnas en tanke bakom varje app som används i barngruppen.
 • Att se till att förskolorna delar med sig av goda, enkla exempel. Ta del mellan avdelningar och grannförskolor för konkreta, pedagogiska tips. Det gäller all pedagogik; Utomhuspedagogik, skapande, kreativitet såväl som digital teknik. Tänk så mycket lättare det blir när vi kan dela med oss av goda exempel.
 • Variation. Viktigt att varje barn får en bra variation under sin vecka. Att inte bara bygga lego eller använda surfplatta.
 • Ett förhållningssätt att ta till vara på är; Det är vi som ska lära barnen, inte surfplattan! Se till att vara närvarande utan för den skull störa barnets kreativa process.
 • Att låta barnen gå från att vara konsument till producent. Låta eleverna skapa sina egna filmer.
 • All personal behöver fortbildning, när det kommer nya saker går det inte att bara kunna det. Man måste få tid till reflektion, diskussion och bearbetning för att ta till sig nya saker.

//Camilla, tycker att förskolan är en underbar plats! Tänk att få vara barn av i dag.

Molnet - distansundervisning?

I molnet pratades om distansundervisning.

Varför är "folk" så skeptiska till det?

Hur arbetar de? Och är det så att eleverna lämnas själva i sitt eget lärande?

På scenen samtalade Mats Östling från Johanna Fors från Korrespondesgymnasiet i Torås kommun.

Eleverna på gymnasiet kommer från ca 170 olika kommuner, folkbokförda i Sverige, men befinner sig inte alltid i Sverige pga av olika omständigheter.
Det finns elever som utövar elitidrotter i andra länder, föräldrar som reser mycket i sitt arbeta med sina familj eller som av psykiska eller fysiska skäl inte har möjlighet att närvara på vanlig skola. Eftersom att de då har sin undervisning via distans, så har de ändå sin fasta punkt i undervisningssammanhang.

Johanna ser distansundervisning som ett verktyg för elever att fortfarande få en "vanlig" skolgång, men som är anpassad till elevernas behov av närvaro, inlärningshastighet och inhämtning av tidigare kunskaper. 

Det finns en liten grupp av elever som behöver få ett mer effektivt sätt att läsa in sina studier och de finns de som av olika anledningar har en del att hämta igen. Skolan har lättare att bryta fasta strukturer då tid, plats och schema inte styr varje elevs individuella kurs.
Hon ser att med hjälp av digitala verktyg lämnas inte eleven till självstudier bara för att det är på distans, utan lärarna är högst tillgängliga och eleverna kan också välja att komma till skolans fysiska lokaler även om undervisningen fortfarande är nätbaserad.

Genom att använda sig av GAFE i samspel med eleverna kan varje lärare följa sina elevers process och hela tiden vara där med den formativa feedbacken så att lärandet kan sätta fart.

”Långt bort men nära” - Johanna Fors

Saker som kan vara problematiska: 
 • De digitala läromedlen! Lärarna på skolan producerar ofta egna material för att få ut det som de behöver till sina elever, då de hittills inte hittat något som samspelar bra med deras undervisning.
 • Utmaningen i att politiker och forskare har ett förutfattad mening om att distansundervisning generellt är en reservplan, inte ett förstahandsalternativ. Att det helt enkelt inte kan vara lika bra.
 • Socialt sampel? Hur får eleverna den sociala kompetens de behöver? De har gjort en undersökning, som de sedan jämfört med skolverkets undersökning kring vilka yrkesval som gör senare i livet efter gymnasiala studier. Vad de kunde se initialt är att det inte finns några tydliga skillnader.
 • Fysiska moment; Vissa delar av kursplanerna kräver närvaro, t ex är det en utmaning i de naturvetenskapliga ämnena hur de tillgodogör laborationsmomeneten.


Frågor som dök upp i mitt huvud när jag lyssnade var; Om vi ska anpassa vår undervisning, vilka hinder utgör vårt schema? Hur får till anpassningar för de elever som tappat delar av sin undervisning när livet fortsätter i små block på skolan?

//Camilla, funderar vidare på de digitala strukturer som finns.

Kreativitet och tillit

"Att skapa lust och kreativitet i skolan" med Elin "Grynet" Ek & Beppe Singer

Elin och Beppe presenterar sina böcker "Jag grejar, alltså finns jag" och "Beppe testar"

Deras vision är att alla ska få använda sin kreativitet för att tro på sig själv, att våga uttrycka vem man är och skapa nyfikenhet. Att de ska vara nyfikenhetens ambassadörer och kreativitetens skyddsänglar.

När man sitter och lyssnar på dessa två, så sitter man bara och nickar, de berättar om bakgrund och hur de ser på lärandet och jag själv känner att jag kan bara hålla med.

För mig handlar det om relationer.

Att låta barn vara kreativa inom givna ramar, men med full tillit om att de kommer att skapa sin bildning om jag är tydlig med mål och syfte utan att för den skull hämma deras kreativitet.

Att inte låta betyg hämma lust, kreativitet och nyfikenhet för att man själv som lärare blir stressad över allt stoff man ska hinna med. "Att genuin nyfikenhet går till att tävla om betyg" som Beppe sa.

Om man man nu har ett stoff att gå igenom, varför inte låta eleverna använda sin egen kreativitet eller uttrycksform för att nå dit? Att inom givna ramar använda sina intressen så att man finner lusten kring lärandet! Inspirera kring att våga ta plats och inse att om eleverna vill lära sig något, så gör de det. Det man tycker är roligt blir man bra på!

För Beppe var räddningen en lärare som fångade honom med empati, som såg honom i ögonen, skapade en relation och som litade på att hans nyfikenhet och kreativitet skulle föra honom framåt, som stärkte hans självförtroende.

Relationer är viktigt!
Allt blir så himla mycket enklare om man har en god relation med sina elever, åt båda hållen.
Eleverna förlitar sig på och känner sig trygga när de har en god relation med sina lärare och vi lärare får en enklare undervisningssituation om vi har goda relationer med våra elever, då de har förtroende för hur vi undervisar.

"Drömmar är svåra att bygga, men lätta att krossa" - Beppe

//Camilla, ska undervisa med empati i hjärtat och pedagogik i hjärnan för att inge självkänsla, självförtroende och bildning till sina elever.

Ett utdrag ur föreläsningen;måndag 14 september 2015

NO NO eller kampen om tiden...

Har funderat mycket kring tid senaste åren....

I föränderlig tid
Tidsåtgången att sköta sitt arbete har förändrats och det är svårt att sätta fingret på vad det är som skiljer från förr. Är själv inne på år 14 som lärare och jag märker stora förändringar i "vad jag gör", "hur jag gör" och "varför jag gör" Många av er som läser vet att jag är en stark IT-förespråkare men som är mån om att det pedagogiska är nummer ett och användningen av IT är till för att stärka det.

Och för att spara tid.

Men spar det verkligen tid?
Jag upplever att med digitaliseringen har vi också skapat ett helt nät av regler och "du måste göra såhär" i takt med att IT har tagit större plats.

Tänk er in i detta scenario, som är på riktigt, för ca 10 år sedan;
Jag har haft NOlektion med en klass, närvaron för jag in i min kalender där jag skrivit in alla elevers namn. Denna kalender tar jag med mig till lärarrummet och plockar ner alla fem klasspärmar, eftersom att NOgruppen är blandad från fem klasser.
Förhoppningsvis förde jag in alla (!) lektioner när dagen var slut eller när jag fick en lucka. Ibland flera dagars frånvaro. Oavsett frånvaro eller ej, skulle en lärarsignatur in i varje pärm, på varje pass.  (12 lektioner NO x 5 pärmar) + matten.
Nu kan ni alla bara nicka och hålla med om att direkt föra in närvaron i ett datorsystem är bra mycket tidseffektivare??

Eller?

Eller hur är det nu? Frånvaron måste ju föras in innan lektionen är slut, eftersom att OM någon elev är ogiltigt borta så måste det gå iväg ett notis om detta till vårdnadshavare. Ett mail som ibland blir knas för att eleven var hos tandläkaren eller man råkade att inte klicka i "sen ankomst" och så vidare.. Vad händer då? Jo, då kommer det såklart ett mail från vårdnadshavare som förklarar varför eleven var frånvarande, som man sedan svarar på. Såklart. Tidsåtgång? (Och här tycker jag egentligen att det såklart är ett bättre och säkrare system där vi kan fånga upp elevernas frånvaro bättre, men nu pratar vi om tiden)
En gång i månaden är det sedan dags att kolla igenom sina mentorselevers frånvaro och vid en viss procentsats lägga in åtgärder. Tidsåtgång?

Veckobrev?? De första fem åren hade mina elever en kalender där de skrev upp allt som föräldrarna och de själva borde veta, men min hjälp, tillsammans på mentorstid, eftersom elever med ökad ålder ska ges ett större ansvar för sin skolgång. Fler föräldrar tycker numera att veckobrev är en självklarhet och att det ska komma kontinuerligt på samma veckodag varje vecka. Gärna med tydlig information där vi lärare i detalj har skrivit varje moment som ska göras av deras barn under kommande vecka. Tidsåtgång? Finns såklart tusen olika sätt att göra detta på för att minska denna tidsåtgång...

Formativ bedömning är grymt! Men när det inte räcker att eleverna vet varför, hur och vad som händer sen, utan vårdnadshavare ska också ha denna info, utförlig, dokumenterad och gärna med en egen plan för hur detta barn ska utveckla just denna förmåga. Det räcker inte längre med att lita på profession och samspelet i klassrummet. Det räcker inte (och gjorde kanske inte då heller) med ett "Det går bra" som omdöme.

Mailkontakt? Ehrm... När jag började jobba fanns det inget internt epostsystem som användes. Behöver jag säga mer om tidsåtgången där?
Men jaaaaa, det är klart att epost underlättar mitt arbete. Hur skulle det se ut i mitt postfack om all info skulle gått pappersvägen i detta samhälle? Gah!

Vi hittar många liknande exempel på hur effektivisering mha IT och skärpning av regler tar ut varandra. T ex i iupsamtal, föräldrainformation, interninformation, åp, pu eller betygssättning.
Återigen regler som gör att trots att det torde vara tidseffektivt så har samhällets regler skärpts kring hur saker ska göras = Mer tid. (Men bra!)


NO more tid i NO
Jag skickade ut en tweet;
Och responsen kom omedelbart! Gå in och läs på twitter.
Några av mina reflektioner, kopplat till att tidsåtgången att undervisa i NO är något att fundera kring.

 • Använder man matteboken till större del om man har mycket NO i sin tjänst, för att NO tar så mycket tid? Hade man arbetat annorlunda i matematik om man hade haft färre timmar undervisning i NO? 
 • Att undervisa i NO är komplext, det är en blandning mellan Teoriämne och Prestämne. Man har både ett tungt teoretisk och abstrakt innehåll att förmedla på lämpligt sätt samt att arbeta praktiskt för att upprätthålla de kunskapskrav man har. Att arbeta praktiskt vet alla (framförallt prestlärare) att det kräver sin tid i förutseende i beställningar, framplock och undanstädning. Om man då lägger till aspekten säkerhet i form av faktiska säkerhetspapper som ska skrivas inför labb. Vilka vägar kan vi hitta för att underlätta detta i samspel med kollegor?
 • Att antal timmar att göra tre ämnen på är knapp, liknande som i SO. Ca 30h/ämne/år, dvs ca 90h för all fysik för år 7-9. Hur fördelas det centrala innehållet? Vilka knytpunkter med andras ämnen kan vi hitta för att få loss med tid och skapa en mer meningsfull planering för våra elever? För att spara tid åt dom? Ämnesintegrerat med sina egna ämnen?
 • Betygssättningen i NO är tuuung! Och där också den kontinuerliga formativa bedömningen viktig. Hur gör vi detta på ett effektivt sätt?
 • Att förskjutningen av vad som krävs av en elev för att nå E är inte jämförbar med vad som krävdes för ett G. Hårddraget; Faktakunskaper kontra Förmågan att... Tar längre tid att återkoppla till elev än förut, vilka verktyg kan vi använda för att göra detta på ett sätt som både elev och vårdnadshavare förstår?
 • Att tillgången på en ämnesadekvat sal är A och O. Att vara fri i sitt ämne och kunna lyfta här och nu när man har elever på hugget. Det brister när man står där i vanlig sal och inte har tillgång till alla pedagogiska verktyg. Vad behöver man? Kan man fixa det?
 • NO har institutionsarbete som tar tid. Kemikalier, gaser etc som ska förvaras, slängas och beställas in efter konstens alla säkerhetsregler. Vem tar ansvar? Jag tror det behövs en tydlig ansvarsfördelning för att alla inte ska springa på alla bollar och tid avsatt till detta.

Kollegial spartid
En annan sak jag grunnat på är alla dessa otroligt bra facebookgrupper som finns med många härliga, kreativa sätt att fånga våra elevers intresse på. Det är fantastiskt att ta del av allas olika planeringar där elever samverkar, gör projekt och blandar estetisk verksamhet i sina ämnen. 
Men vart finns år 6-9-lärarna i detta? Det känns som kreativiteten, skapandet och elevernas egna intressen boxas in mer och mer i takt med stigande ålder. Undersök själva en facebookgrupp som har  tips till lärare som sträcker sig inom ett ämne F-9. Kan ni se skillnaden mellan F-5 och 6-9? Vad har betygen för påverkande faktor i detta tror du? När man ska stå till svars för de 340 enskilda betyg man ska sätta efter ca 15h (i mitt fall i NO) i varje ämne?
Jag älskar att låta eleverna finna sammanhang och egenintresse i sitt lärande. Men tiden är knapp och det gäller att hitta strategier för detta. Så om vi alla blir bättre på att dela, kan detta än mer leda till "Kollegial spartid" för att man kan få ta del av ett smörgåsbord av beprövade idéer, förståeliga pedagogiska planeringar och de stora frågorna som lockar fram djupet i kunskapen och får eleverna att bli nyfikna.


Jonglera långsamt och med rätt bollar
Sen tror jag generellt på att vi alla måste inse att vi bara kan göra en sak i taget för att de ska ge effekter i det långa loppet oavsett inom vilket område det är. 
Vi kan inte jonglera med komplexa bollar och tro att de kommer att stanna i luften om vi kastar in flera samtidigt. Kasta in en i taget för att utmana, men låt jongleringen få ta sin tid innan nästa boll kastas in.


Sen för att citera Micke Kring; "Att alla har tid, men att vi mantrar in att vi är så stressade så att vi tror att vi inte har tid? Fast egentligen handlar det om prioriteringar om vad som är viktigt och att vi gör rätt saker? Och att om vi organiserar och gör rätt saker har vi massor av tid?" 
- Kan inte annat än att hålla med, vi måste ägna tiden vi har till att göra rätt saker.

//Camilla, måste dra ett varv till kring detta med tid #Älskarmittjobb #Stoltlärare #Serframemotattträffaminaelevervarjedag


onsdag 19 augusti 2015

Alla goda ting är.... fyra!

Denna dag!!!
Vet inte vad som kommer att kunna göra den bättre!

1. Idag kommer mina fina elever! Har saknat dem massor sedan man steg in i byggnaden för ca en vecka sen, det är ju det som är den bästa delen av jobbet; att få vara med dem i undervisning och lärandet.

2. Idag släpps min och Lena Gällhagens bok!
Det känns så himla stort att den äntligen är här, samtidigt nervöst över hur den ska tas emot. Det har varit ett väldigt roligt, men tidskrävande arbeta att skriva bok men är så himla stolt att ha gjort det! En stor sak att bocka av på min #Bucketlist


3. Idag kom det ett mail!
Jag är nominerad till Guldäpplet 2015 - ett av Sveriges finaste lärarpris, för lärare som utvecklat undervisningen med stöd av IT och bidrar till kompetensutveckling genom att dela med sig av idéer och erfarenheter.

Känns otroligt hedrande att se sitt namn bland alla dessa kompetenta människor! Bara det är vinst nog! =D

Finalister och vinnare meddelas på bokmässan respektive skolforum, och eftersom jag är på plats på båda ställena i samband med föreläsningar får jag följa processen oavsett hur det går!


4. Idag kom också mailet att jag numera finns med på Athenas hemsida som föreläsare!
Även där i fint sällskap =) (Mer info snart ;))//Camilla, inser att detta var en galen dag och är full av endorfinkickar =D
söndag 9 augusti 2015

Nytt spännande läsår! 10 dagar kvar till dagen D!

Sommarlovet har närmat sig sitt slut och funderingarna kring skolan kommit närmare ytan senaste dagarna, visserligen tänker jag ofta pedagogik och IKT likväl som jag andas ;)


Men denna sommar har jag inte grottat in mig helt i den roliga delen av arbetet, utan också tagit ordentlig med tid tillsammans med barnen =)

Har läst en del pedagogisk litteratur, men blandat friskt med skönlitteratur, bland annat betat av några av Fredrik Backmans böcker som jag velat läsa länge.

Har också läst Patricia Diaz "Formativ bedömning med digitala verktyg", "Att bedöma och sätta betyg" av Grettve, Israelsson & Jönsson, "Ledarskap i klassrummet" av John Steinberg och just nu läser jag "I normens öga" från Friends.

Och såklart! Jag har ju läst min egen bok, från pärm till pärm, för att korrekturläsa och känna flytet innan det var dags för tryck.
Boken kommer den 19 augusti från Natur & kultur och jag längtar tills jag får den i handen =)

Under kommande läsår kommer jag fortsätta som förstelärare i digitala verktyg på Södermalmsskolan och ser framemot att sätta tänderna i Office 365 som ska implementeras i verksamheten. Många nya funktioner som jag redan börjat pillra med. (Nörden i mig älskart ;))

Har också en hel del föreläsningar att se framemot;
Bokmässan

Skolforum
Conductive NOkonferens 

Hoppas att vi ses i höst!!

Vad har vi? Nu kör vi!

//Camilla, 10 dagar kvar till den bästa dagen: eleverna och boken kommer ju samma dag! Iiiiihhh!
måndag 8 juni 2015

Uppdateringar - I lööve IT, Kahoot goes GhostMode!

När ens favoritverktyg får uppdateringar som gör att man får det stora leendet och förbannar att terminen snart är slut, då är det bra!

Två verktyg som jag måste skriva om är; Mentimeter och Kahoot.
Vi börjar med Mentimeters uppdatering;

Nu är alla olika alternativen, för att svara på, gratis!
Tidigare var det multiple choice och open ended som gick att använda gratis, men nu kan man även använda de andra; scales, 100 points, dual axis och who will win.  Iiiiiiihhh!

Och nu till den bästa uppdateringen;

Kahoot har fått ett GhostMode!!!
Av denna fick jag rysningar, så bra är det!

Denna nya funktion gör att man kan se poäng hos tidigare deltagare, som då också är med i tävlingen. Man ser vilka som är Ghost och vilka som är deltagare, detta öppnar upp för en massa olika nya knep;

1. När eleverna vill spela samma spel igen, kan man nu låta deras tidigare jag vara med i spelet. Detta innebär, förutom att de deltar i tävlingen som vanligt, att de nu också tävlar mot sig själva. (!!!)

2. När man i starten av ett område kör en quiz som ett förkunskapstest, kan eleverna sedan köra samma test igen i slutet av ett område och själva se sina förbättringar.

3. Att man kan färdighetsträna med hjälp av Kahoot. Om eleverna har egna konton, kan man dela länken till quizen och låta dem göra den om och om igen hemma, och då tävla mot sig själva.

4. Man kan låta klasser tävla mot varandra, och då inte bara kanske min skola, utan kanske utmana en annan skola, i en annan stad? I ett annat land? Eller parallellklassen?

5. Kahoot tipsar själva om ett förslag; Tänk att som spanskagrupp i år 8, tävla i grammatik mot t ex en klass år 3:or i Spanien? Grymt!

Men hur gör man då?

1. När man spelat en omgång, kan man starta om den på en gång i GhostMode, se bild:
Genom att trycka på det lilla spöket med texten "Play again"

2. Eller genom att gå in på "My results" så hittar du en länk att dela, om du vill dela med dig till andra lärare som ska tävla mot er, eller elever som vill träna hemma.

Du hittar också "Play again" så att du kan starta om samma spel, fast i GhostMode om du vill att dina elever ska tävla mot sig själva eller andra av dina elever.


//Camilla, börjar redan nu spåna loss inför nästa läsår.tisdag 28 april 2015

Skolriksdagen! Grymma elever på plats!

Under måndagen och tisdagen har jag varit på Skolriksdagen tillsammans med några av mina elever.
Vi var inbjudna till TÄNK OMs monter för att hålla i en Popupklass och där få visa delar ur vårt klassrum.
Tillsammans med Linda Larsson och hennes elever från Köping hade våra elever uppgiften att

"Eleverna programmerar, skapar avatarer och tar pulsen på skolriksdagen genom frågesport"

Och vilka härliga två dagar vi fick! Så himla grymma elever!

På plats var även Skapaskolans härligt kreativa elever som hade fokus på lärmiljöer i skolan.

Vi började båda dagarna med att våra elever fick en introduktion kring deras uppgifter samt bli indelade i grupper så att skolorna blandades fram till lunch.

De fick själva välja vad de vill visa konferensdeltagarna och planera därefter.

Det skapades avatarer i apparna Buddy Poke och Paper Chibi där mässbesökarna fick förvandlas till avatarer, programmerades i både code.org och Hopschotch,  intervjuade både mässdeltagare och utställare, körde Kahoots, lekte med greenscreen och bloggades för fulla muggar!

Under tisdagen fick två av mina elever möjligheten att lyssna på James Nottingham och därefter få prata några ord med honom, de bjöd upp honom till Popupklassen för att kunna visa lite programmering, och vet ni va! Han kom! =D

Två väldigt lyckade dagar och 22 grymma elever som verkligen har jobbat hårt för att visa framfötterna bland politiker, verksamhetsutvecklare, skolchefer och rektorer.

Här kommer ett utdrag av bilder från dessa två dagar;

Arbete i montern pågår!

Kan hända att rektorn får lite tuggummi i present ;)


Greenscreen testas!


Kahoot!

Samtal med James Nottingham om hans föreläsning..

... och sedan visa lite programmering.

Alla goa elever dag 2

Jag och Linda som avatarer

Hexagonen dag 2 represent!
//Camilla, har sjukt bra elever!
torsdag 26 mars 2015

UR Samtiden och jag =)

Så himla kul!

Att få vara med på Kunskapskanalen och nu vara en del av URplay!

Här kan man kika:


Kanske inte den föreläsningen man är mest nöjd med, men men..

//Camilla, liite jobbigt att höra sig själv prata.

söndag 1 mars 2015

Ma/NO-EdCamp och andra trevliga projekt.

Var länge sedan jag skrev något, så jag tänkte uppdatera lite vad jag gjort senaste tiden =)

Sedan skolstart har det varit många olika projekt att hålla i luften förutom det faktum att jag arbetar heltid som lärare.

Bokprojektet "Surfplatta i undervisningen" har tagit fart ordentligt och vi börjar få flera bitar på plats, så himla kul och utmanande att formulera sina tankar i skrift.

Sprang på en av mina fd kursare från LHS som kom ihåg att jag hade fobi för att skriva saker under skoltiden som tyckte att "det var ju oväntat" Det är värt att påminna sig själv detta när det gäller målsättningar att man faktiskt kan förändra sig om man arbetar målmedvetet och vågar att ta kliv ur sin Comfort Zone. Tänk vad målsättande samtal som våra IUPsamtal kan vara med att påverka framtiden.

I Januari var jag med på Ma/Nv-bienetten som var på Stockholms universitet, jag pratade om digitala verktyg i NO-undervisningen. SU spelade in vissa föreläsningar, och de finns att titta på här.

Jag har också varit nere i Helsingborg och fått träffa en massa härliga mattelärare under 3 dagar och gått igenom hur iPaden kan användas för att lyfta pedagogik. Att få en halvdag med en grupp människor är så utvecklande, man hinner både föreläsa, göra kopplingar och handleda rent praktiskt.
En liten notis ur "Digitala intryck"

Har också haft flera besök under mina lektioner, bl a har Annelie Drewsen från LÄRA följt mig en hel dag och kikat på vad jag gör, väldigt nervöst att ha någon som bokför dagen i minsta detalj och ser allt man gör. Men det blir nog bra, får hålla utkik efter nästa nummer.

I februari var det dags för det första Ma/NO- EdCampet i Stockholm. Jag kunde liksom inte låta bli att anordna ett edcamp när tillfälle gavs.
Perfektionist som jag är kan inget lämnas till slumpen och lägger då ner hjärta och själ i att skapa ett perfekt EdCamp.
Att hålla i ett EdCamp behöver egentligen inte vara så svårt ett ta så mycket tid; en anmälan, promota lite, lokal och en gridd är allt som behövs.

Men jag ska förstås ha en snygg affisch (godkänd av Utbildningsförvaltningen of course), Sponsorer av fika, mackor och kaffe (Tack IKT-labbet, MV-Nordics och Södermalmsskolan), bokvinster (Tack NOK, PedagogStockholm och Edcamp.org) samt eminenta föreläsare att starta upp kvällen med; Daniel Barker, Tommy Lucassi och Helena Dalivin.

Pjuh! Tog ett tag att få ihop allt. Ca 80 glada personer var helt uppsluppna i samtal under en hel kväll, och då är allt värt det. =)

Här är inlägg från PedagogStockholm som övervakade vår kväll.

Jag och Per Falk startade upp kvällen genom att berätta om upplägget och gjorde en snabb undersökning av hur många som var på ett EdCamp för första gången.

Webbverktyget Mentimeter kan man göra snygga och enkla undersökningar i.

Väldigt kul att nya personer hittade hit!

Vi lekte också med Lego Mindstorms under EdCamp, här min lilla hund:Nu härnäst kommer jag att föreläsa på Ny Tekniks konferens "IT & digital pedagogik" den 10 mars, så tillbaka till planering av detta.

//Camilla, har en massa spännande att se framemot denna termin.lördag 3 januari 2015

Blicka bak och fram.

Vad har hänt under året som gått?

Låt mig fundera och summera =)

Har fortsatt att arbeta som konsult för TÄNK OM och gjort en del workshops och föreläsningar; SKL, Helsingborg, Sölvesborg, Hässelbygård, Skolforum, Futuraskolan, Passet, Så funkar det.

Två av föreläsningar under året var att få föreläsa på SETT och på Apple Leadership summit.


Fantastiskt roligt (och nervöst) att föreläsa på SETT inför 200 personer och dessutom veta att det var en lång kö utanför som inte kom in. (?) Jag fick en av de salar som jag själv tyckte var den mysigaste och skönt att slippa föreläsa i en av de "tysta" salarna.


I samband med det gjorde Skolvärlden en kort intervju med mig.Senare kom frågan om att föreläsa på Apple Leadership Summit tillsammans med Linda Larsson aka @fiffinurlig om Matematikens nya perspektiv.
Allt förberedelsearbete med Linda inför föreläsningen skedde via tre devices, en med Google hangout så vi kunde snacka med varandra, en med en Keynote så att vi kunde bygga vår presentation och en med talarmanus för att få allt att flyta.
Allt gick som det skulle och när vi äntligen träffades IRL var det dags för genrep. =D

Jobbmässigt har det varit en stor förändring, jag lämnade mina älskade kollegor på Vittra Telefonplan och fick chansen att testa en ny tjänst på Södermalmsskolan. Den nya tjänsten innebär ett förstelärarskap inom Digitala verktyg där en del av tjänsten innebär att leda den digitala utvecklingsgruppen. Jag trivs som fisken i vattnet men kan såklart ibland längta tillbaka till den häftiga skolutvecklingsmiljö som finns på Telefonplan.

Ni som har hängt med i min #Bucketlist kan se att jag har en massa kvar och en del saker känns mer som om de är mål som kanske är mer eller mindre svåravbockade eftersom att de egentligen är ganska dåligt mätbara mål, men ja ja.

Den sak som i alla fall är inom räckhåll och på G är att jag nu signat för Natur och Kultur för att skriva en bok under kommande kvartal =) Mer om denna kommer såklart i ett eget inlägg längre fram. Vilket då innebär att jag egentligen är i mål för "Att skriva" vilket känns helt otroligt kul!Uppdrag att se fram emot (än så länge) under kommande halvår är bl a att jag startar året med Mattelyftet för år 1-3 i Helsingborg samt en fortsättning längre fram för år 4-6, Ma/Nv-biennetten,  Digital teknik i skolan (Ny teknik), Passet, Workshop i Huddinge,  och så blir det nog några till får man hoppas =)

Sen så kommer jag såklart att hålla i en Edcamp ;)
Den 11 Februari hålls den första Edcamp för Stockholmsstad som är främst för Ma/NO-lärare, det ska bli väldigt roligt, utvecklande och inspirerande hoppas jag =)

Under året har jag även fått äran att bli fotograferad av Kristina Alexanderson! Bilderna finns här, här och här. Herregud vad kul det är att bli fotograferad av henne! Proffsig, tydlig och vet exakt vad som kommer att bli bra.Även skissad av Max Entin!

Jag & Patricia Diaz
Linda Larsson, Karin Nygårds & jag


Mina topptre digitala tips från 2014
Kahoot
Canva
Plickers
Missa inte!

//Camilla, hoppas på ett spännande 2015